روستای پیرده سلام آقایان احسان شورونی وعسکری پرج اهل روستای ده پیر معروف به پیرده -روستایی از آب خاک فیروزکوه ، روستایی با قدمت کهن در تاریخ ایران ساعاتی خوب وخوش را در این پایگاه برایتان آرزومندیم پل ارتباطی: .09191362605 احسان - 09127755816 و 09359363520عسکری پرج و یا شماره SMS 30004631 با تشكر http://pirdeh.mihanblog.com 2019-06-17T03:30:14+01:00 text/html 2017-06-13T08:50:11+01:00 pirdeh.mihanblog.com محمد پرج جام یادواره شهدا 1396 http://pirdeh.mihanblog.com/post/133 <br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5">تیم حسینیه اعظم در سومین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار&nbsp; به مقام قهرمانی رسید</font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5" color="#FF6600"><br></font></font></font></font></font>اسامی تیم ها:<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><b>گروه 1 (گروه شهید علی اکبر پرچ)</b></font><br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;1-قزل پیرده (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font></font></font>)<br>&nbsp;2-هیئت انصارالحسین (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font></font></font>)<font size="2" color="#FF0000">اسپانسر= هیئت انصارالحسین</font><br>&nbsp;3-شهید محمدرضا حق پناه (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم قرچک</font></font></font></font>)</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">اسپانسر= فروشگاه لوازم خانگی حق پناه</font></font></font><br><font color="#33CC00"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گروه 2 (گروه شهید احمد باهو)</font></b></font></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-شهدای پیرده (جمعی از پیشکسوتان و جوانان روستا پیرده)<br></font></font>2-حسینیه اعظم پیرده (پیرده ای های مقیم فیروزکوه)<br>3-ورسدار (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font>) </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#FF0000">اسپانسر= شیرمال سرای سمنان (پیرده ای)</font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#3333FF">برنامه بازی ها<br></font><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="5">96/4/5 &nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans"><br>شهیدحق پناه&nbsp; <font size="5" color="#000000">3</font>&nbsp; -&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#000000">3</font>&nbsp; قزل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">مجید حق بین(12) - سید مهدی حسینی(46) - جلال بهشتی(90)&nbsp; برای شهید حق پناه<br>مهدی پرچ(22) - حامد حیدریان(47) - حسین شورانی (76)&nbsp; برای قزل </font><br>ساعت 15:00</font><br><font face="Mihan-Iransans">حسینیه اعظم&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans" color="#000000"><font size="5">0</font> </font><font face="Mihan-Iransans">- <font size="5" color="#000000">0</font><font size="5">&nbsp; </font>ورسدار</font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 17:30</font></font><br><br><br></font><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/6</font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp;انصارالحسین <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp; - <font size="5" color="#000000">0</font> &nbsp; شهید حق پناه</font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">محمد شریفی زاده -&nbsp; مهرداد فرشادفر &nbsp; برای انصار</font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 08:30</font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans">شهدای پیرده&nbsp; </font><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#000000">1</font><font face="Mihan-Iransans"> &nbsp;&nbsp; -&nbsp; <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp;&nbsp; ورسدار </font></font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">سید حسین موسوی&nbsp; &nbsp; برای شهدای پیرده<br>مجید پرچ - فرشاد پرچ&nbsp; برای&nbsp; ورسدار<br></font></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="5">96/4/16</font><br></font><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;انصارالحسین &nbsp;<font size="5" color="#000000">0</font> - <font size="5" color="#000000">3</font> &nbsp; &nbsp; قزل <br></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">حامد حیدریان - محمد پرج - مهدی پرچ برای قزل</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br>حسینیه اعظم&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#000000">8</font> - <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp; &nbsp;شهدای پیرده</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4">حسن پرچ-محمد پرچ&nbsp; برای شهدای پیرده</font></font></div><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">اکبرشیرزاد 2بار- مهدی نیلی 2بار - علی اکبر پرچ 2بار - مهدی سیداقازاده - محمدجواد فیلی برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 08:30</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی مرحله گروهی (گروه شهید علی اکبر پرچ) &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 3&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهید حق پناه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 </font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی مرحله گروهی (گروه شهید احمد باهو) &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورسدار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 </font></font></font></font></font></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><br></font></font></font><br><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">مرحله حذفی</font><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/23</font></font></font></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم &nbsp; &nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">7</font></font></font></font></font></font>&nbsp; &nbsp; -&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">4</font></font></font></font></font></font> &nbsp;&nbsp; انصارالحسین &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">مهدی مقیمی فر 2بار- مهدی نیلی - اکبر شیرزاد - علی اکبر پرچ - مجتبی پرچ - محمدجواد فیلی برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">آرین شورانی 3بار - رضا پازوکی برای انصار<br></font></font></font></font></font></font>ساعت 08:30</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; قزل&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">0</font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">1&nbsp;</font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp; ورسدار &nbsp; &nbsp; </font></font></font></font><br><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4">حامد گلستانی (80)&nbsp; برای ورسدار</font></font></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font></font></font></font></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><br></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/30</font></font></font></font></font></font></div></div><div align="right"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633">&nbsp; فینال</font><br></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">7</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"> </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">0</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp; ورسدار <br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">مهدی مقیمی فر 3بار- مهدی نیلی - محسن محسنی نیا - علی اکبر پرچ 2بار&nbsp; برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 10:00<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim">شهید حق پناه قرچک<br></font></font></font><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5">تیم حسینیه اعظم در سومین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار به مقام قهرمانی رسید</font></font></font></font></font></font><br><font color="#009900">آقای گل مسابقات</font>: مهدی مقیمی فر و علی اکبر پرچ با 5 گل زده از تیم حسینیه اعظم<br><font color="#009900">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم اخلاق</font>:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم شهدای پیرده&nbsp; (بدون اخطار)<br><font color="#009900">قوی ترین خط حمله</font>:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم حسینیه اعظم با 22 گل زده در 4 بازی<br><font color="#009900">ضعیف ترین خط حمله</font>: تیم ورسدار با 3گل زده در 4 بازی<br><font color="#009900">قوی ترین خط دفاع</font>:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم قزل با 4گل خورده در 3بازی<br><font color="#009900">ضعیف ترین خط دفاع</font>: تیم شهدای پیرده با 10گل خورده در 2بازی<br><font color="#009900">پدیده مسابقات</font>:&nbsp;&nbsp; مهرداد پرچ دروازبان تیم ورسدار<br><br>می توانید برای مشاهده تصاویر بیشتر ، شرح بازی ها و اسامی بازیکنان به ادامه مطلب بروید.<br><br><br></font></font><br><br></div></div> text/html 2016-10-13T08:52:03+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج اولین بازی بین دو تیم استقلال پیرده و پرسپولیس پیرده چهارشنبه 21مهر http://pirdeh.mihanblog.com/post/132 <br><font size="3">اولین بازی بین دو تیم استقلال پیرده و پرسپولیس پیرده&nbsp; چهارشنبه 21مهر.<br>داور بازی&nbsp; علی اصغر پرچ<br><b><font color="#3333FF">&nbsp;استقلال</font>&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000">پرسپولیس</font> 1 </b><br>&nbsp;گل ها: نیمه اول&nbsp; مهدی پرچ برای پرسپولیس.<br>نیمه دوم&nbsp; محمدجواد فیلی<br>علیرضا شورانی<br>حسین شورانی<br>&nbsp;مهدی مقیمی فر برای استقلال<br>و در پایان بازیکنان استقلال با نشان دادن علامت 4 به سمت بازیکنان پرسپولیس برای ان ها کوری خواندند<br><br> </font> text/html 2016-06-18T15:08:19+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج تصاویر زیبا روستای پیرده - خرداد 95 http://pirdeh.mihanblog.com/post/131 <br><br><div align="center"><b>پارک بازی روستای پیرده </b><br></div><br><div align="center"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/1.jpg" alt="پارک بازی روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="230" hspace="0" vspace="0" width="409"><br><br><b>جاده به سمت دشت روستای پیرده</b><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/9.jpg" alt="جاده به سمت دشت روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="388" hspace="0" vspace="0" width="218"><br><br><b>باغ های روستای پیرده</b><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/5.jpg" alt="باغ های روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="491"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/4.jpg" alt="باغ های روستا " align="bottom" border="0" height="250" hspace="0" vspace="0" width="445"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/3.jpg" alt="باغ روستا پیرده" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="450"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/11.jpg" alt="باغ روستا پیرده" align="bottom" border="0" height="384" hspace="0" vspace="0" width="238"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/18.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>نمای از داخل روستا پیرده</b><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/17.jpg" alt="نگاه از بالا از روستا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/2.jpg" alt="نمایی از روستا" align="bottom" border="0" height="237" hspace="0" vspace="0" width="422"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/12.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/7.jpg" alt="نمایی از داخل روستا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/15.jpg" alt="درخت گیلاس در روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/16.jpg" alt="گل زرد در روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/10.jpg" alt="دهیاری روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-03T09:40:18+01:00 pirdeh.mihanblog.com محمد پرج جام یادواره شهدا 1394 http://pirdeh.mihanblog.com/post/127 <br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5" color="#FF6600">تیم شهدای پیرده برای دومین بار در جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید<br></font></font></font></font>اسامی تیم ها:<br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;1-شهدای پیرده (فیروزکوه-روستاپیرده)<br>&nbsp;&nbsp; 2-هیئت انصارالحسین (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font>)&nbsp; <br>&nbsp;3-حسینیه قرچک (</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">پیرده ای های مقیم قرچک</font></font>) <br>&nbsp;4-قزل پیرده-ورسدار (پیرده ای های مقیم سمنان)</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font face="Mihan-Iransans"> &nbsp; &nbsp;</font><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; برنامه بازی ها</font> &nbsp;&nbsp; </font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000066">&nbsp;<font color="#330099">جمعه 94/5/16</font></font><br>قزل پیرده (ورسدار) &nbsp; <font color="#CC0000">0</font> &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">1</font> &nbsp; حسینیه قرچک <font color="#330099">ساعت 9 صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#333300">&nbsp;</font><font color="#333300"> <font color="#FF0000">زنندگان گل: مجید حق بین(قرچک)</font></font></font><br>شهدای پیرده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> 1</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp;<font color="#FF0000" face="Mihan-IransansLight"> <font face="Mihan-IransansBold">2</font></font> &nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp; <font color="#330099">ساعت 11صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#003300"><font color="#FF0000">زنندگان گل: مهدی پرچ2بار(انصار) - علی اکبر پرچ(شهدای پیرده)</font></font></font><br><font color="#330099">جمعه 94/5/23</font><br>قزل پیرده(ورسدار) &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight"> </font><font color="#FF0000">4</font> &nbsp;&nbsp; - &nbsp; &nbsp; <font color="#FF0000">5</font> &nbsp; شهدای پیرده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#330099">ساعت 9صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل:حامد حیدریان4بار(قزل)</font><br><font color="#FF0000">مهدی مقیمی فر2بار</font><font color="#FF0000">- علی اکبر پرچ-مهدی نیلی- احسان شورانی(شهدای پیرده)</font><br></font>حسینیه قرچک &nbsp; <font color="#FF0000">2</font> &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">0</font> &nbsp; &nbsp; انصارالحسین&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#666666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#330099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساعت 11 صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> زنندگان گل: مجید حق بین- مصطفی شورانی(قرچک)</font></font></font><br><font color="#330099">جمعه 94/5/30</font><br>شهدای پیرده&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">1 </font>&nbsp;&nbsp; - &nbsp; <font color="#FF0000">0</font> &nbsp; حسینیه قرچک &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#330099">ساعت 9صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل: اکبر شیرزاد دقیقه</font> <font color="#FF0000">93(شهدای پیرده)</font></font><br>قزل پیرده(ورسدار)&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font> &nbsp; &nbsp; - &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font>&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp; <font color="#666666"><font color="#330099">ساعت 11 صبح&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل:فرشید شورانی-حامد شهاب(انصارالحسین)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حامد حیدریان 2بار(قزل)</font></font><br><br><font color="#330099">نتایج بازی ها روز بعد از بازی اعلام می شود <br><font color="#FF0000">جدول گلزنان:</font><br><font color="#000000">حامد حیدریان &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6گل</font><br><font color="#000000">مهدی مقیمی فر-علی اکبر پرچ- مهدی پرچ- مجید حق بین&nbsp; 2گل</font><br><br><br><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه قرچک &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 <br><font color="#000066">4&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزل پیرده(ورسدار) &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1<br><font size="3" color="#FF0000">طبق قوانین روستا پیرده تیم هایی که امتیازشان مساوی شد بازی رودرو لحاظ می شود. و اگر بازی رودرو هم مساوی شد تفاظل گل لحاظ می شود.</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font size="5" color="#009900"><br></font></font></font></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/49rf_img_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4_%DB%B2%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="" width="229" vspace="0" hspace="0" height="172" border="0" align="bottom"><br>&nbsp;<font size="5" color="#FF6600"><br>تیم شهدای پیرده برای دومین بار در جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</font><br>&nbsp;<font color="#009900">(ترین های مسابقات)</font><br><font color="#FF0000"><font size="4">قوی ترین خط حمله: <font color="#000000">تیم شهدای پیرده با 7 گل زده</font><br>قوی ترین خط دفاع:&nbsp; <font color="#000000">تیم حسینیه قرچک با 1 گل خورده</font><br>ضعیف ترین خط حمله: <font color="#000000">تیم حسینیه قرچک با 3 گل زده</font><br>ضعیف ترین خط دفاع:&nbsp; <font color="#000000">تیم قزل پیرده(ورسدار) با 8 گل خورده</font><br>بهترین گلزن: <font color="#000000">حامد حیدریان با 6 گل</font><font color="#000000"> از تیم قزل پیرده(ورسدار)<br><font color="#FF0000">بهترین بازیکن اخلاق</font>: صادق پرچ(شهدای پیرده)&nbsp; محمد سرگزی(انصارالحسین)&nbsp; حسن باهو(حسینیه قرچک)&nbsp;&nbsp; مجید پارسی نژاد(قزل پیرده)<br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font size="3"><br>برای مشاهده عکس ها به ادامه مطلب بروید<br>&nbsp;&nbsp;</font></font>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font color="#FF0000"> اسامی بازیکنان</font></font></font></font></font></font></font></font><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;&nbsp; <font color="#003300">شهدای پیرده:</font></b><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-حسین پرچ&nbsp;&nbsp; 2-قنبر پرچ&nbsp;&nbsp; 3-عباسعلی پرچ&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-سیدرضا موسوی &nbsp; 5-محمد پرچ &nbsp; 6-صادق پرچ&nbsp;&nbsp; 7-حسین پرچ&nbsp;&nbsp; 8-احسان شورانی&nbsp;&nbsp; 9-نورعلی فیلی&nbsp;&nbsp; 10-نورالله نیلی&nbsp;&nbsp; 11-مهدی نیلی&nbsp;&nbsp; 12-مهدی مقیمی فر&nbsp;&nbsp; 13-میثم محسن نیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-محسن پرچ&nbsp;&nbsp; 15-حسن پرچ&nbsp; 16-مهرداد پرچ<br>17-علی اکبر پرچ&nbsp;&nbsp; 18-عادل فیلی&nbsp;&nbsp; 19-مجتبی پرچ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20-اکبر شیرزاد<br><br></font><br><font color="#CC6600">قزل پیرده (ورسدار):</font><font face="Mihan-Iransans"><br>1-ابراهیم شورانی&nbsp;&nbsp; 2-محسن شورانی&nbsp;&nbsp; 3-حسین شورانی&nbsp;&nbsp; 4-علیرضا شورانی&nbsp;&nbsp; 5-محمد شورانی&nbsp;&nbsp; 6-محمد پرچ&nbsp;&nbsp; 7-هادی پارسی نژاد&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">8-سبحان پارسی نژاد&nbsp;&nbsp; 9-سامان دادرس&nbsp;&nbsp; 10-حامد حیدریان &nbsp; 11-مجید پارسی نژاد 12-محمدرضا شورونی&nbsp; 13-مهدی آهنج&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><br><font color="#009900">هیئت انصارالحسین سمنان: </font><br><font face="Mihan-Iransans">1-علی پرچ&nbsp;&nbsp; 2-محمد سرگزی</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 3-مجتبی پرچ&nbsp;&nbsp; 4-کیکاووس کیانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5-محمدجواد فیلی&nbsp;&nbsp; 6-قاسم بختیاری&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7-فرشید شورانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8-سلمان چنگ زنان&nbsp;&nbsp; 9-محسن کیانی&nbsp;&nbsp; 10-مجید علی اکبرزاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11-مهرداد فرشادفر&nbsp;&nbsp; 12-مهدی پرچ&nbsp; 13-کامران دادیان &nbsp;&nbsp; 14-الیاس شورانی &nbsp; 15-حامد شهاب &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br><br><font color="#FF0000">حسینیه قرچک:</font><br><font face="Mihan-Iransans">1-احمد حق بین&nbsp;&nbsp; 2-مجید حق بین&nbsp;&nbsp; 3-محمد باهو&nbsp;&nbsp; 4-امین باهو&nbsp;&nbsp; 5-احمد باهو&nbsp;&nbsp; 6-علی پرچ<br>7-ابوالفضل باهو &nbsp; 8-حسن باهو &nbsp; 9-محمد مهشادان &nbsp; 10-مجتبی اسدی&nbsp; 11-اکبر جعفری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12-محمد شریفی &nbsp; 13-ایمان باقرنیا &nbsp; 14-محمد باقرنیا &nbsp; 15-مصطفی شورانی &nbsp; 16-محمدرضا پرچ &nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br></font></font></font></font> text/html 2015-01-23T20:43:31+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی حضور در مسابقات دهه فجر شهرستان فیروزکوه http://pirdeh.mihanblog.com/post/125 در مسابقاتی که در دی ماه در سطح شهرستان فیروزکوه برگزار گردید<br>و روستای پیرده نیز در این ذوره برای اولین بار شرکت نمود<br>که این مسابقات بین دهستان پشت کوه و بخش مرکزی شهراباد بود<br>تیم والیبال مقام اول<br>تیم فوتبال مقام دوم<br>مچ انداری :مثبت 80 مقام دوم <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منفی 80 مقام سوم<br>را کسب نمود<br><br> text/html 2013-12-13T08:37:48+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی شورا و دهیاریروستا http://pirdeh.mihanblog.com/post/124 <b><font color="#003300">با سلام و احترام </font></b><br><br><font size="2">به استحضار میرساند که ازتاریخ 15/9/92 در روستای پیرده آقای عبدالله فروز به عنوان نگهبان در منزل ض محمد پرچ مشغول به کار گردیده<br>لذا از کلیه عزیزان تقاضا داریم همکاری لازم را در این زمینه با شورا و دهیاری و نگهبان داشته باشید<br>با تشکر شورا و دهیاری پیرده</font><br> text/html 2013-09-09T08:11:23+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج جام یادواره شهدا 1392 http://pirdeh.mihanblog.com/post/119 <br><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"><font color="#663300">تیم شهدای پیرده در نخستین جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید<br></font></font></font></font><font size="2"><br></font><font size="2">برگزاری مسابقات فوتبال سومین یادوار ه ی شهدای پیرده</font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم های شرکت کننده:</font><font size="2"><br></font><font size="2">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده (پیرده ای های مقیم قرچک)</font><font size="2"><br></font><font size="2">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهیاری پیرده (</font></font><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="2">پیرده ای های مقیم فیروزکوه</font></font>)</font><font size="2"><br></font><font size="2">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین (</font></font><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="2">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font>)</font><font size="2"><br></font><font size="2">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورسدار (</font></font><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="2">پیرده ای های مقیم سمنان</font></font>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="3"><font size="2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#FF0000">اسپانسر= شیرمال ایمان سمنان</font></font></font></font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp; نتایج مسابقات:</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2">92/6/8 &nbsp; </font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهیاری پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> 2</font></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2">92/6/15 &nbsp; <br>&nbsp;ورسدار &nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهیاری پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</font><font size="2"><br>&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp; شهدای پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br>&nbsp;92/6/22&nbsp; <br>&nbsp; ورسدار &nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font></font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp; دهیاری پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font></font><br><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="2">92/6/28 &nbsp; </font><font size="2"><br></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهیاری پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> 2</font></font><font size="2"><br></font></font></font><font size="2"><br></font><font size="2">جدول رده بندی</font><font size="2"><br></font><font size="2">شماره&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم های شرکت کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاضل گل<br><br></font><font size="2">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> شهدای پیرده&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1+</font><br></font><font size="2">2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF6666">انصارالحسین&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1+<br><br></font></font><font size="2"><font color="#FF6666"><font color="#000000">3&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ورسدار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -</font><br><br></font><font size="2">4<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; </font><font color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دهیاری پیرده&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2-</font></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2">این بازیها در زمین فوتبال مرگسر برگزار شد.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2">بهترین بازیکن اخلاق: &nbsp;&nbsp; احسان شورونی<br><br></font><font size="2"></font><font size="2">بهترین گل زن:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرداد فرشادفر با 4 گل زده<br><br></font><font size="2"></font><font size="2">بهترین تیم فنی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین<br><br></font><font size="2"></font><font size="2">بهترین تیم اخلاق:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده</font><br><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"><br><font color="#663300">تیم شهدای پیرده در نخستین جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</font><br></font><br></font><br><br><br><br><div align="center"><b>تیم فوتبال دهیاری پیرده</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/001.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/001.jpg"><br><br><br><b>تیم فوتبال شهدای روستای پیرده</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/002.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/002.jpg"><br><br><br><br><b>تیم فوتبال هئیت انصارالحسین سمنان</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/003.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/003.jpg"><br><br><br><br><b>تیم فوتبال ورسدار</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/004.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/004.jpg"><br><br><div align="right"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">اسامی بازیکنان</font></font></font><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b>&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده:<br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-حسین پرچ&nbsp;&nbsp; 2-محسن پرچ&nbsp;&nbsp; 3-مجتبی اسدی&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-سید مهدی حسینی &nbsp; 5-احمد حق بین&nbsp; <br>&nbsp;6-جواد بهشتی &nbsp; 7-قنبر پرچ &nbsp; 8-محمد باهو &nbsp; 9-اکبر جعفری &nbsp; 10- امین باهو &nbsp; 11-احمد باهو&nbsp; <br>&nbsp;12-حسن باهو &nbsp; 13-علی پرچ &nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-مصطفی شورانی &nbsp; 15-علی ذکریانژاد&nbsp;&nbsp; 16-رضا باهو<br></font></font><br><b><font size="3" color="#FFFF33"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">ورسدار سمنان:</font></font></font></b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-هادی پارسی نژاد &nbsp; 2-مهدی پارسی نژاد &nbsp; 3-مجید پارسی نژاد &nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-فرشید شورانی <br>&nbsp; 5-حامد شهاب &nbsp; 6-ایمان پرچ &nbsp; 7-مهدی پرچ &nbsp; 8-سامان دادرس &nbsp; 9-مجید پرچ &nbsp; 10-اکبر پرچ&nbsp; <br>&nbsp;11-علی پرچ &nbsp; 12-کاظم دادیان &nbsp; 13-رضا احمدی &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF6600">&nbsp;دهیاری پیرده:</font><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-احسان شورانی &nbsp; 2-مهدی آهنج &nbsp; 3-فرهاد پرچ </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-مجتبی پرچ &nbsp; 5-حسین پرچ&nbsp; <br>&nbsp;6-صادق پرچ &nbsp; 7-علی پرچ &nbsp; 8-حسن پرچ &nbsp; 9-کیکاووس کیانی &nbsp; 10-عادل فیلی &nbsp; <br>11-امیر فیلی &nbsp; 12-مهدی نیلی &nbsp; 13-محمدجواد فیلی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-محمد پرچ &nbsp; 15-نورالله نیلی<br>16-مهدی مقیمی فر&nbsp; <br><br></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><font color="#33CC00">هیئت انصارالحسین سمنان:</font></font></b></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-علی پرچ &nbsp; 2-مجید علی اکبرزاده &nbsp; 3-محسن کیانی&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-مهرداد فرشادفر &nbsp; 5-مهران فرشادفر <br>&nbsp;6-علی اکبر پرچ &nbsp; 7-اصغر اسفندیار &nbsp; 8-علیرضا کیانی &nbsp; 9-یاسر شورونی &nbsp; 10-محمد سرگزی&nbsp; <br>&nbsp;11-ستار شورانی &nbsp; 12-علیرضا شورانی&nbsp; 13-امید پرچ &nbsp;&nbsp; 14-حسین شورانی &nbsp; 15-ابراهیم شورانی<br>&nbsp; 16-فرشاد شورانی&nbsp;&nbsp; 17-فرزاد شورانی</font></font></font></font><br><br></div><br><br></div> text/html 2013-03-26T13:16:08+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج سلام به سرزمین پدری و مادری ، سلام ... http://pirdeh.mihanblog.com/post/118 <p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد<br>برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت<br>روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد . . .</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b></b></font><br></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%284%29.jpg"></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%285%29.jpg"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2819%29.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2819%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%282%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%283%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><br></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%286%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%287%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><br></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%281%29.jpg"></a></div> text/html 2013-03-26T13:08:42+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج خوبان هیچگاه از یاد و خاطر ما نخواهد رفت http://pirdeh.mihanblog.com/post/117 <strong></strong><div style="text-align: center;" align="baseline"><div style="text-align: center;"><strong>وقتی می رفتی گفتی؛ دوباره برمی گردم<br><br>بارون می خورد به شیشه، آروم آروم و نم نم<br><br>وقتی می رفتی گفتی؛ منتظرت بمونم<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%288%29.jpg" align="absmiddle" border="0" height="291" hspace="0" vspace="0" width="436"><br><br>آسون بگیر دنیا رو، ساده ی مهربونم<br><br>گفتم بدون چشمات کار دلم تمومه<br><br></strong><br><img src="http://www.rahnamafar.com/ati/images/bita/sal91.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="413" hspace="0" vspace="0" width="303"><strong><br><br><br>تمام دلخوشی ها برای من حرومه<br><br>اما تا دنیا دنیاست به پای تو نشینم<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2810%29.jpg" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>حتی اگه نتونم خواب تو رو ببینم<br><br>خواب تو رو ببینم<br><br>اما تو وقتی رفتی آرزوهامو بردی<br><br>روزای آفتابیمو به دست شب سپردی<br>به دست شب سپردی<br><br>حالا یه آدم تنها با یه دلی شکسته<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2812%29.jpg"><br><br>توی غبار چشمات به انتظار نشسته<br>به انتظار نشسته</strong></div><strong><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2815%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2813%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2814%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%289%29.jpg"></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><a href="http://pirdeh.IR"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2816%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2817%29.jpg"></a><br><br><br><a href="http://pirdeh.IR"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2818%29.jpg"></a></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 238);"><span style="text-decoration: underline;">روحشان شاد</span></span></strong></div><p></p><strong><a href="http://pirdeh.IR"></a></strong> text/html 2013-03-20T18:19:08+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج روستای پیرده در دانش نامه جهانی دارای شناسنامه شد. http://pirdeh.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><img src="http://negar.charchoob.com/wp-content/uploads/wikipedia-languages.jpg" alt="http://negar.charchoob.com/wp-content/uploads/wikipedia-languages.jpg" class="decoded" height="192" width="412"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ویکی‌پدیا دانش‌نامه‌ای جهانی</strong></span><br><br><div style="text-align: right;">روستای پیرده در دانش نامه جهانی دارای شناسنامه شد.<br>این دانشنامه که مرجع مهم برای دریافت مقالات و... در جهان برای دانشجویان و اساتید به چندین زبان زنده دنیا یاد می شود <br>نام روستای پیرده را در لیست خود اضافه کرد .<br>این برگ زرینی دیگر بر بزرگ مردان این تکه خاک هست .<br><div style="text-align: center;"><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/pirdeh.JPG" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/pirdeh.JPG" class="decoded" height="201" width="303"></div></div></div> text/html 2012-09-10T15:47:23+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج صدای روستا http://pirdeh.mihanblog.com/post/115 با سلام<br><br>طی انتقاد شدید&nbsp; اهالی روستا&nbsp; و ارسال نامه های مبنی بر کم فعالیت بودن شورا های این دوره و نارضایتی اهالی ، این بخش برای انعکاس این مطالب راه اندازی شد<br>لطفا در بخش نظرات مشکلات خود را مطرح کنید <br><br><br> text/html 2012-09-10T15:36:58+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج تصاویر زیبا و جدید شهریور 1391 http://pirdeh.mihanblog.com/post/114 <a href="http://pirdeh.ir" target="" title=""> </a><div align="center">با دلی سر سبز باران بی صدا آرام خفته<br><br>در میان کوهساران هست آرامش<br><br>&nbsp;طنین رنگ سبز دشتهایش وز نگاه مردمانش<br><br>عشق می بارد فراوان نام این سرسبز کوچک<br><br>*پیرده *است و آن را ده پیر می نامند<br></div><br><a href="http://pirdeh.ir" target="" title=""><div align="center"><img class="decoded" alt="http://uploadtak.com/images/m2167_0147.jpg" src="http://uploadtak.com/images/m2167_0147.jpg"><br><br><img class="decoded" alt="http://uploadtak.com/images/q52_0258.jpg" src="http://uploadtak.com/images/q52_0258.jpg"><br><br><img class="decoded" alt="http://uploadtak.com/images/v1457_0369.jpg" src="http://uploadtak.com/images/v1457_0369.jpg"><br><br><img class="decoded" alt="http://uploadtak.com/images/p916_02543.jpg" src="http://uploadtak.com/images/p916_02543.jpg"><br><br><img class="decoded" alt="http://uploadtak.com/images/b4395_036985.jpg" src="http://uploadtak.com/images/b4395_036985.jpg"></div></a><a href="http://pirdeh.ir" target="" title=""><div align="center"><br></div> </a> text/html 2012-06-23T12:59:24+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی برگزاری چهارمین همایش بزرگ پیاده روی http://pirdeh.mihanblog.com/post/112 چهارمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی اهالی روستای پیرده در مورخ 16/4/91 برگزار میشود<br>این پیاده روی در روز جمعه رآس ساعت 8"30 از روبه روی مخابرات به سمت بالا دشت برگزار میشود.<br>همچنین مسئولین برگزاری نیز مسابقات و جوایز بسیار نفیسی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است<br>لازم به زکر است در همین روز راس ساعت 14 مسابقه فوتبالی بین روستای پیرده و پیرده ای های مقیم سمنان برگزار میشود.<br><br> text/html 2012-04-27T06:41:06+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج عکس اردیبهشت 91 http://pirdeh.mihanblog.com/post/111 <CENTER> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 377px; HEIGHT: 263px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206024.jpg" width=438 height=310></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206026.jpg" width=422 height=467></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206027.jpg" width=426 height=287></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206028.jpg" width=422 height=562></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 287px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206029.jpg" width=454 height=326></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 348px; HEIGHT: 288px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206032.jpg" width=456 height=346></P></CENTER> text/html 2012-03-03T09:56:56+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی پیش بینی وضعیت آب و هوای روستا http://pirdeh.mihanblog.com/post/86 <p align="center" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "><font color="#33ccff" size="3"><strong>سایت هواشناسی پیرده - پیش بینى شش روزه هواى پیرده،&nbsp;تهران&nbsp;</strong></font></p> <p align="center" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "><font color="#33ccff" size="3"><strong>برای دیدن وضعیت آب هوای روستای پیرده</strong></font></p><font><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "> </a><p align="center"><a href="http://www.havairan.com/weather/Teheran/P%C4%ABrdeh" target="_blank" title=""><b><font size="4" color="#003300">اینجا کلیک کنید</font></b></a></p><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "> </a></font><p align="center"><font color="#33ccff" size="3"><strong><font color="#000099" size="3"><strong><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank"></a></strong></font></strong></font><font color="#000099" size="3"><strong><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank">&nbsp;</a></strong></font></p>